เอกสารเชิงวิชาการ

Content

Risk Management

  • แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐตามเกณฑ์การแสดงบัญชีรายการรับฯ

  • การวิเคราะห์ Risk Map

  • มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ISO10006-2003

  • รายการตรวจสอบข้อมูลอย่างย่อเกี่ยวกับการบริหารจัดการoutsource