Content

Internal Control

บทบาทหน้าที่ของเลขานุการคณะทำงานฯ

เลขานุการคณะทำงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน ทอท.

หมายถึง บุคคลที่หัวหน้าคณะทำงานฯ มอบหมายหน้าที่ให้ดำเนินการด้านหนังสือ เอกสารหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน  เช่น งานวางแผน งานจัดเก็บข้อมูล เอกสาร ติดตามงาน รายงานผล และชี้แจง การทำงานให้เสร็จตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544


หน้าที่ของเลขานุการคณะทำงาน

งานที่ต้องปฏิบัติในฐานะเลขานุการคณะทำงานฯ ในเรื่องการควบคุมภายใน

  1. ดูแลเกี่ยวกับการจัดระบบการควบคุมภายในของส่วนงาน โดยการแต่งตั้งคณะทำงานฯ ของส่วนงาน ให้เป็นปัจจุบัน
  2. จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีของคณะทำงานฯ
  3. จำแนกหนังสือเข้า-ออก และการสั่งการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของส่วนงาน
  4. อธิบายข้อซักถามเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้กับคณะทำงานฯ และส่วนงานย่อย
  5. รวบรวมเอกสารผลการประเมินการควบคุมด้วยตนเองของส่วนงานย่อย สรุปผลการประเมิน และจัดทำร่างรายงานการควบคุมภายในของ ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ
  6. จัดเตรียมการประชุมคณะทำงานฯ (เพื่อจัดทำรายงานการควบคุมภายในของส่วนงาน)
  7. จัดส่ง จัดเก็บ และรักษาเอกสารเกี่ยวกับการควบคุมภายในของส่วนงาน (สำหรับการตรวจสอบ และสอบทานจากผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้อง)
  8. งานติดตามผลและรายงานผลการปรับปรุงต่างๆ ตามรายงานการควบคุมภายในของส่วนงาน (การติดตามงานรายไตรมาส)

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน

คำสั่ง ชื่อส่วนงาน

ที่…………../2559

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ชื่อส่วนงาน

…………………………………………………………………………………………..

เพื่อให้การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ ชื่อส่วนงาน มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 จึงให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ ชื่อส่วนงาน

ตามคำสั่งที่………………./……………..ลงวันที่…………………………..

2. คณะทำงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ  ชื่อส่วนงาน ประกอบด้วย

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ

3.1  ด้านการควบคุมภายใน

 3.1.1  ดำเนินการการควบคุมภายในตามนโยบายกรอบแนวทางและกระบวนการที่กำหนดขึ้นโดย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ ทอท.และคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของสาย/สายงาน/ท่าอากาศยาน

 3.1.2  จัดให้มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเองเป็นรายครั้ง (Control Self Assessment: CSA)และติดตามผลการควบคุมระหว่าง

การปฏิบัติงานหรือการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (Ongoing Monitoring)

 3.1.3  ดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในและจัดทำรายงานการควบคุมภายในของส่วนงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน

(คตง.) แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(สตง.) แนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ก.ล.ต.) และคู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ ทอท.ฉบับปัจจุบัน

3.1.4  กำหนดมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับกิจกรรมและความเสี่ยงจากการทุจริต คอร์รัปชั่น

3.1.5  สอบทานผลการปฏิบัติงานของกิจกรรมการควบคุมที่รับผิดชอบโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนการปรับปรุง

การควบคุมภายในของส่วนงานรวมทั้งการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยมีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร

3.1.6  ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่ส่วนงานรับผิดชอบในระดับส่วนงาน

และระดับองค์กร เพื่อเสนอต่อคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสาย/สายงาน/ท่าอากาศยาน ไตรมาสละ 1 ครั้ง

3.1.7  จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้สมบูรณ์เพียงพอโดยทบทวน/ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.2  ด้านการบริหารความเสี่ยง

3.2.1  ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ The Committee of Sponsoring

Organizations of the Treadway Commission – Enterprise risk management:COSO-ERM ที่กำหนดขึ้นโดย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ ทอท.

3.2.2  วิเคราะห์ ระบุ ประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม พร้อมทั้งติดตามและรายงานผล

การบริหารความเสี่ยง ดังนี้

(1)  ความเสี่ยงระดับสาย/สายงาน/ท่าอากาศยาน ให้ติดตามและรายงานสถานะของความเสี่ยงและผลการบริหารความเสี่ยง

ตามแผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมต่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของสาย/สายงาน/ท่าอากาศยานอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

หรือทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญต่อสาย/สายงาน/ท่าอากาศยาน โดยจัดทำเป็น เอกสารรายงานสรุปผล

การบริหารความเสี่ยง

(2)  ความเสี่ยงระดับองค์กร ให้ติดตามและรายงานสถานะของความเสี่ยงและผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนจัดการความเสี่ยง

เพิ่มเติมต่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ ทอท.และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณา อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือทันที

เมื่อมีเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญต่อสาย/สายงาน/ท่าอากาศยาน โดยจัดทำเป็นเอกสารรายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง

 3.2.3  ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับนโยบายด้านต่างๆ ของ ทอท.

เช่น นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น นโยบายธรรมาภิบาลของ ทอท. และนโยบายความปลอดภัยของท่าอากาศยาน  เป็นต้น

โดยใช้ระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นกลไกในการประเมินความเสี่ยงและทบทวนมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เพียงพอและเหมาะสม

 3.2.4  ให้การสนับสนุนข้อมูลที่สำคัญเพื่อประกอบการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงตามที่ ฝคส.ร้องขอ

3.3  ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรภายในส่วนงานมีความตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

โดยให้นำไปปฏิบัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำและพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

3.4  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ ทอท.

คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของสาย/สายงาน/ท่าอากาศยาน และเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของ ทอท.

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                          สั่ง   ณ   วันที่………….เดือน………………..พ.ศ……………

                                       (…………………………………………)

                                        หัวหน้าส่วนงาน