นโยบายการควบคุมภายใน

Content

Internal Control

นโยบายการควบคุมภายในของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ทอท. มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบการดำเนินงานตามมาตรฐานของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 และแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรเป็นไปอย่างยั่งยืนและสามารถสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้กำหนดนโยบายการควบคุมภายใน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ดังนี้

1.  การควบคุมภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานประจำวันตามปกติของ ทอท.ที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ การวางแผน (Planning) การดำเนินงาน (Executing) และการติดตามผล (Monitoring) ทั้งระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing) และการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self Assessment: CSA)

2.  ผู้บริหาร พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน นำระบบการควบคุมภายในมาใช้เป็นกลไกในการกำหนดมาตรการควบคุม (Control Activities) เพื่อป้องกันและลดโอกาสการนำไปสู่ความเสี่ยงการดำเนินงานระดับกิจกรรมที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด และความเสี่ยงจากการทุจริต คอร์รัปชั่น

3.  ผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่ปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกด้านการควบคุมภายใน ให้แก่พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร

4.  บูรณาการระบบการควบคุมภายในเข้ากับระบบงานและเครื่องมือทางการบริหารจัดการอื่นๆ ด้วยการจัดให้มีสภาพแวดล้อมการควบคุมการประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผลที่เหมาะสม

5.  พัฒนาระบบสารสนเทศมาสนับสนุนการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในของ ทอท.อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับสภาพการดำเนินธุรกิจ

6.  ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานที่จัดจ้างจากแหล่งภายนอก (Outsourcing) ให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) สัญญาการจ้างงาน กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559