คู่มือและแบบฟอร์ม

Content

Internal Control

กลุ่มเอกสาร
  • คู่มือการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2556

  • แนวทาง: การจัดวางระบบการควบคุมภายใน

    หนังสือแนวทางการจัดวางระบบ และการประเมินผล การควบคุมภายใน
    ไฟล์ .pdf ขนาด 20 MB

  • คู่มือจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1

  • คู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ ทอท. ปีงบประมาณ 58-59

  • คู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของ ทอท. ปีงบประมาณ 60-61

  • คู่มือการควบคุมภายในของ ทอท.