Content

Internal Control

สรุปความเป็นมาของงานในความรับผิดชอบของกลุ่มงานการควบคุมภายในของ ทอท.

ตามโครงสร้างองค์กรที่ได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการ ทอท. เมื่อ 28 ส.ค.56 ให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยง (ฝคส.) เป็นส่วนงานขึ้นตรงสายงานยุทธศาสตร์และมีวัตถุประสงค์หน่วยงาน (Main Purpose) ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานการควบคุมภายในโดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดหรือปรับปรุงนโยบายการควบคุมภายใน ให้ความรู้ด้านการควบคุมภายในแก่ส่วนงาน ทอท. ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนงาน ทอท. จัดทำรายงานการควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด และพัฒนาระบบสารสนเทศในการจัดทำฐานข้อมูลของการควบคุมภายใน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ic-about-1

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ของกลุ่มงานการควบคุมภายใน

1. เป็นหัวหน้าสายวิชาการด้านการควบคุมภายใน โดยให้คำปรึกษา แนะนำ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดวางระบบการควบคุมภายในแก่ส่วนงาน ทอท. และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานและ ปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2. สื่อสารข้อมูลด้านการควบคุมภายใน ให้แก่ หน่วยงานภายนอก ทั้งในรูปแบบของการติดต่อประสานและการทำรายงาน เพื่อตอบข้อซักถามและการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี อาทิเช่น สำหรับการประเมินตามข้อตกลงระหว่าง ทอท. กับกระทรวงการคลัง รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (State Owned Enterprise Award: SOE Award) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับรางวัลด้านความยั่งยืน (Sustainble Development Award: SD Award) รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Awards: CSR Awards) Dow Jones Sustainability indices Award (DJSI Award) ก.ล.ต. และสำหรับการจัดส่งรายงานการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) เป็นต้น

3. กำหนดแนวทางบูรณาการระบบการควบคุมภายใน เข้ากับระบบงานหรือเครื่องมือทางการบริหารจัดการอื่นๆ ที่องค์กรนำมาใช้เพื่อสร้างสรรค์มูลค่าขององค์กร (Value Creation) ได้แก่ การเชื่อมโยงระบบการควบคุมภายในกับการวางแผนการตรวจสอบประจำปีของ สตส. ตามระเบียบ คตง. การเชื่อมโยงระบบการจัดการด้านนิรภัย (Safety Management System: SMS) กับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO)

4. จัดทำ ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการควบคุมภายในและกฏบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน

5. จัดให้มีและพัฒนาระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ ทอท.เป็นไปตามเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรอิสระ และแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

6. จัดทำระบบการควบคุมภายในเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์กร (Value Enhancement) และสร้างสรรค์มูลค่าขององค์กร (Value Creation) อาทิเช่น การกำกับดูแลการให้บริการของผู้รับจ้างภายนอก (Risk Management in Supply Chain) ปัจจัยเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Management) การควบคุมกระบวนการทำงานที่สำคัญ (Control Point หรือ  KPI In-process) และการจัดการความต่อเนื่องในภาวะวิกฤติของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

7. จัดทำ ทบทวน และปรับปรุงคู่มือการควบคุมภายใน โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงโครงสร้าง นโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงาน ระยะเวลา และกิจกรรมการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานไว้เป็นฐานความรู้และเผยแพร่ให้พนักงาน ทอท.ถือปฏิบัติและรับทราบโดยทั่วถึงทั้งองค์กร

8. ให้คำแนะนำเรื่องการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของส่วนงาน ทอท. แก่ทุกส่วนงานรวบรวม และจัดทำเอกสารรายงานการควบคุมภายในของส่วนงาน ทอท.จากนั้นวิเคราะห์ ประเมิน และจัดทำสรุปรายงานการควบคุมภายในของส่วนงาน ทอท. ทั้งในรูปแบบและเอกสารและในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ทอท. นำมาสนับสนุนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

9. รวบรวมและติดตามปัญหาและอุปสรรคของระบบสารสนเทศจากผู้ใช้งานระบบ (User) เพื่อจัดส่งวิเคราะห์และกำหนดแนวทางพัฒนาร่วมกับสายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10. ประมวลผลการรายงานการควบคุมภายในจากส่วนงาน ทอท. จัดทำเป็นรายงานการควบคุมภายในระดับ ทอท. และนำเสนอต่อคณะทำงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ ทอท. เพื่อพิจารณาและรายงานต่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ ทอท. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ ทอท. และคณะกรรมการตรวจสอบ และ คตง. ตามระเบียบ คตง.

11 จัดทำรายงาน ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในทั้งระดับส่วนงาน ทอท. (แบบ ปย.1 แบบ ปย.2 และแบบติดตาม – ปย.2) และระดับอค์กร (แบบ ปอ.2 และแบบ ปอ.3) ต่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของ ทอท. และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทราบ เป็นประจำทุกไตรมาส

12. ประเมินความเพียงพอของมาตรการการควบคุมและความถูกต้องของการประเมินผลการควบคุมกระบวนการทำงานจำแนกรายกิจกรรมตามข้อเสนอแนะของ สตส. และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

13. บูรณาการการทำงานร่วมกับ สตส. โดยการแบ่งปันข้อมูลการควบคุมภายในผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเข้าร่วมรับฟังการปิดตรวจ พร้อมทั้ง ให้คำแนะนำด้านการควบคุมภายในในประเด็นที่สำคัญ

14. กำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานที่จัดจ้างจากแหล่งภายนอก (Outsourcing) และ/หรือบริษัทสัมปทานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย