นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

Content

Business Continuity Management

นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ทอท.

        บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ดำเนินการจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก โดยการดำเนินธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย ด้านการจัดการ การดำเนินงานและการพัฒนาท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง ประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

        การแปรปรวนของภูมิอากาศและสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ได้เพิ่มความถี่และทวีความรุนแรงมากขึ้นอันมีผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศและธุรกิจท่าอากาศยาน ทอท. ตระหนังถึงความสำคัญและความจำเป็นในการนำระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM ) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ทอท.โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

            1.  ยกเลิกประกาศ ทอท. เรื่อง นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ทอท. ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557

            2. กำหนดให้นโยบายด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยให้สำนักงานใหญ่ ทอท. และท่าอากาศยานที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง นำไปปฏิบัติ ดังนี้

               2.1  ให้การบริหารจัดการของ ทอท. สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องเมื่อต้องเผชิญกับสภาวะวิกฤตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติและที่เกิดจากมนุษย์ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ของ ทอท.และประเทศ

               2.2  ให้มีกรอบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ทอท. อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง

               2.3  กำหนดกลยุทธ์ความต่อเนื่องทางธุรกิจโดยคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจบริการท่าอากาศยานของ ทอท. ด้วยความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการให้บริการตามมาตรฐานสากล และข้อกำหนดด้านกฏหมายและระเบียบข้อบังคับที่นำมาประยุกต์ใช้เป็นสำคัญ

               2.4  ผู้บริหารในทุกระดับต้องให้การสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อการพัฒนาและธำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความต่อเนื่องธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

               2.5  นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ทอท. และสนับสนุนให้พนักงานในทุกระดับชั้นสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจได้อย่างทั่วถึง และการกระตุ้นให้การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นวัฒนธรรมขององค์กรตลอดจนการรายงานให้คณะกรรมการ ทอท. ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับเป็นไปอย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์

               2.6  สื่อสารให้พนักงานและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

 

                                               ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558                             

                                                              55    

                                                           (นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ)            

                                                                ผู้อำนวยการใหญ่