คู่มือและแบบฟอร์ม

Content

Business Continuity Management

  • คู่มือมาตรฐานระบบ BCM ของ ทอท.

  • คู่มือปฏิบัติงานสำหรับกระบวนการทำงานหลักกลุ่มงาน BCM

  • คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้แทนฝ่ายบริหารระบบ BCM สนญ.ทอท.

  • คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้แทนฝ่ายบริหารระบบ BCM ทสภ.

  • คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้แทนฝ่ายบริหารระบบ BCM ทดม.

  • คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้แทนฝ่ายบริหารระบบ BCM ทภก.

  • คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้แทนฝ่ายบริหารระบบ BCM ทชม.

  • คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้แทนฝ่ายบริหารระบบ BCM ทหญ.

  • คู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้แทนฝ่ายบริหารระบบ BCM ทชร.