เอกสารประกอบการอบรม

Content

Business Continuity Management

  • การสร้างจิตสำนึกระบบ BCM

    (วิทยากรจากบริษัท NPC)

  • การอบรมการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)

    (วิทยากรจากบริษัท PWC)