ประชุมเชิงปฏิบัติการ “บทบาทหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสาย/สายงาน/ท่าอากาศยาน(ยกเว้น ทภภ.)”

เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้แก่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ ฝคส.จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ " บทบาทหน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสาย/สายงาน (ยกเว้น ทภก.)

Read More...

การประชุมเตรียมความพร้อม ณ ทชร.

การประชุมเตรียมความพร้อมของ ทชร. ในการประชุม คคส.ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมตอบแทนคุณแผ่นดิน

Read More...

การบรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk management) เพื่อผู้บริหาร

การที่ ทอท.ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเป็นการแสดงความมุ่งมั่นในการป้องกันและต่อต้านด้านการทุจริตภายในองค์กร ดังนั้นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้กับผู้บริหาร ทอท.เพื่อสนับสนุนการเป็นผู้นำและการเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรภายใต้ระบบการบริหารจัดการองค์กรที่สะท้อนถึงความโปร่งใส ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับและเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

Read More...